ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Η ανασφάλιστη σύζυγος ή ο σύζυγος εφ' όσον δεν εργάζεται, δεν ασφαλίζεται, δεν συνταξιοδοτείται, δεν έχει κάνει αυτασφάλιση, δεν είναι ιδιοκτήτες (-τριες) ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων, δεν έχουν αγροτικά εισοδήματα που να τους επιτρέπουν την ασφάλιση τους στον Ο.Γ.Α. δεν έχουν ατομική επιχείρηση, δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3% κ.λ.π. Εφ' όσον αυτά αποδεικνύονται από το κοινό Ε1 προσκομίζουν κατ έτος.

  1. Ληξιαρχική Πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου εξαμήνου.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου που θα δηλώνει ότι «(ο)η σύζυγος μου δεν εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται, δεν ασφαλίζεται από κανένα ασφαλιστικό φορέα και σε περίπτωση που θα ασφαλιστεί αναλαμβάνω την υποχρέωση να σας ενημερώσω»
  3. βεβαίωση από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία από την οποία δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. ( N.1976/91 άρθρο 3 παρ.6 εδ.γ).Διευκρινίζεται ότι ανασφάλιστος σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ασφαλιστεί σε άλλο φορέα άμεσα, έστω και προαιρετικά και όχι αυτός που δεν έχει φροντίσει να ασφαλιστεί στον φορέα του.
  4. αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των δύο (2) τελευταίων ετών.( E1)
  5. αντίγραφα των φορολόγικών δηλώσεων των δύο (2) τελευταίων ετών της (του) συζύγου(Ε1) που πρόκειται να ασφαλιστεί, αν ο γάμος έχει τελεστεί κατά το τρέχον έτος και δεν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν είχε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
  6. Α.Μ.Κ.Α. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
  7. Δύο φωτογραφίες
  8. το βιβλιάριο ασθενείας και το ασφαλιστικό βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου.
  9. Η θεώρηση των βιβλιαρίων θα γίνεται κάθε χρόνο με την προσκόμιση των αντιγράφων του Ε1,προκειμένου να διαπιστώνεται η ανεργία και η μη χορήγηση σύνταξης στα προστατευόμενα μέλη.

πισω