ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Για νεογέννητα 1. Α.Μ.Κ.Α. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένη φωτοτυπία) 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον γονέα που δεν θα ασφαλίσει το παιδί ότι « το παιδί είναι ανασφάλιστο και επιθυμώ να ασφαλιστεί από τον (την) σύζυγο μου στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών». 4. το βιβλιάριο ασθενείας και το ασφαλιστικό βιβλιάριο του γονέα που θα το ασφαλίσει. 5. Αίτηση ασφάλισης παιδιού. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

  • Για την αναγραφή του ονόματος του παιδιού στα βιβλιάρια του, θα πρέπει να προσκομίζονται, με ευθύνη του γονέα, μόλις εκδοθούν ληξιαρχική πράξη βάφτισης ή πιστοποιητικό ονοματοδοσίας.
  • Μετά τη συμπλήρωση του 2 ου έτους της ηλικίας του παιδιού θα πρέπει να προσκομίζονται δύο (2) φωτογραφίες.
Για τα παιδιά που έχουν ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και μεταφέρεται η ασφάλιση τους στο Τομέα Υγείας Υγειονομικών ή δεν έχουν ασφαλιστεί από τη γέννηση τους: 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 2. Βεβαίωση διαγραφής από το Ταμείο που ήταν ασφαλισμένα . 3. δύο (2) φωτογραφίες 4. το βιβλιάριο ασθενείας και το ασφαλιστικό βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου. θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ότι το παιδί δεν είναι ασφαλισμένο στον άλλο φορέα . 5. στην περίπτωση που το παιδί δεν είχε ασφαλιστεί από τη γέννησή του, είναι άνω των έξι(6) μηνών και ο ένας γονέας ασφαλίζεται σε άλλο φορέα εκτός Του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

πισω