Δικαιολογητικά για την εγγραφή στα Μητρώα του ΙΣΣ

1) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (την οποία εκδίδει η Διεύθυνση Υγείας)

2)Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που το πτυχίο είναι από ξένη χώρα θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και αναγνώριση. Η αναγνώριση γίνεται: από την Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας(εφ' όσον πρόκειται για χώρες της ΕΟΚ) και από το ΔΟΑΤΑΠ (εφ' όσον είναι από χώρες εκτός ΕΟΚ). 

3) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής γα τους γιατρούς που ανανεώνουν την άδεια ασκήσεως. 

4) 80 ευρώ για συνδρομή και 5 ευρώ εγγραφή.

5) (1) έγχρωμη κατά προτίμηση φωτογραφία για χορήγηση ιατρικής ταυτότητας.

Παρακαλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου του Β.Δ. 11-10/7-11-57 μέσα σε δύο (2) μήνες να προσέλθετε στα Γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών για την εγγραφή σας, παραλαβή άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και χορήγηση ιατρικής ταυτότητας, προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά.